Skip to content

השפעה על הקהילה

קבוצת GPP

השפעה על הקהילה

אנו מבקשים להצליח על ידי בניית עסקים שישפיעו על שיפור הסביבה המקיפה אותנו ועל פיתוח הקהילה באופן ממשי.

GPP מתייחסת ברצינות לאחריות הסביבתית שלה ומבקשת להבטיח ניהול סביבתי יעיל לא רק של הפעילות הישירה שלה, אלא גם של ההיבטים הלא ישירים וההשפעות העקיפות הנובעות מהעיסוק בפרויקטים שלה והשימוש בהם בתחום התשתית הסביבתית.

התנדבות ומעורבות בקהילה

אנו רואים את עצמנו כחלק מהקהילה בה אנו חיים ומביעים זאת באמצעות שיתוף תלמידים בעלי מוגבלויות באירועים שלנו וחגיגת אירועים מרכזיים עם האוכלוסייה המבוגרת המתגוררת בקרבתנו.

אנו משתתפים ומתנדבים באירועים לסיוע לאוכלוסייה מוחלשת.

במידת האפשר, אנו רוכשים סחורות מסוחרים מקומיים ומעסקים קטנים או מעסקים המעסיקים עובדים בעלי מוגבלויות או עסקים בעלי מטרה חברתית.

אנחנו תומכים באוכלוסייה שנפגעה כלכלית בגלל מגפת הקורונה.

הכשרת העובדים שלנו – אנו מספקים הדרכות מגוונות: אימון בטיחות ואיכות, מנהיגות ומוטיבציה, ניהול מתח, ניהול זמן, הדרכות התמצאות והדרכות OJT.

יש לנו שיתוף פעולה עם ארגונים ממשלתיים וארגונים קהילתיים כדי לגייס עובדים ולהכשיר אותם. הגברנו את שיתוף הפעולה הזה במהלך תקופת מגפת הקורונה.

אנו פועלים למען בריאות העובדים שלנו ומספקים כל מה שהם צריכים כדי לתמוך בהם במהלך מגפת הקורונה.